UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 35. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine, S-14/21 od 08.04.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju redovne XXXV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-82/23 od 08.05.2023.godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne XXXV Skupštine akcionara
UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akciononari UniCredit Bank Banja Luka da će se redovna XXXV Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održati dana 12.06.2023. godine (ponedeljak), sa početkom rada u 09:00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.
Za redovnu XXXV Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđeno sljedeće

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne XXXIV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 31.03.2023. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2022. godinu, sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2022. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2023. godinu, izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2023.-2025. godine, izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2023. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ponovnoj procjeni podobnosti pojedinačnih članova Nadzornog odbora i cjelokupnog sastava Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2022. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i članu Odbora za reviziju u UniCredit Bank a.d. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa III Ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka- Pasquale Giamboi
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d Banja Luka- Zoran Vasiljević
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d Banja Luka- Vedran Stanetić
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa I Ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d Banja Luka- Jelena Poljaščević
15. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima

Poziv za Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka na internet stranici (www.unicreditbank-bl.ba) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.blberza.com), kao i na uvid u iste u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave - visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08-16 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na redovnoj XXXV Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.06.2023. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci pola sata prije početka Skupštine.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

 

 Prečice: NBLB