Projekt a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 426-2/23
Dana: 16.05.2023. godine

Na osnovu člana 29. Statuta «Projekt» ad. Banja Luka, Upravni odbor «Projekt» ad. Banja Luka, na XVI sjednici održanoj dana 16.05.2023. godine donio

ODLUKU

o sazivanju XXIII redovne Skupštine akcionara koja će se održati dana 16.06.2023. godine, u prostorijama «Projekt» a.d. Banja Luka, Veselina Masleše sa početkom u 09:00 časova, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor radnih tijela (predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje)
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje.
3. Usvajanje Zapisnika sa XXII sjednice Skupštine akcionara „Projekt" a.d. Banja Luka
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Projekt" a.d. Banja Luka za 2022. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
a) Finansijskog izvještaja i
b) Izvještaja o poslovanju „Projekt" a.d. Banja Luka za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za 16.06.2023. godine sa početkom u 10:00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva „Projekt" a.d. Banja Luka radnim danom od 9,00-13,00 časova


Upravni odbor

 Prečice: PROJ