Posavina a.d. Srbac saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Posavina a.d. Srbac

"POSAVINA"AD SRBAC
Broj; 01-27-2/22.
Dana: 08.03.2022.g.

U skladu sa članom 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 i člana 50 Statuta " Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na osnovu donesene Odluke broj: 01-27-1/22 od 08.03.2022.godine

SAZIVA

DEVETNAESTU redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Posavina" AD koja će se održati 25.06.2022.godine (subota) sa početkom 12,00 časova u Upravnoj zgradi Društva u ul. Mome Vidovića br. 17 Srbac
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.g.
4. Razmatanje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. g.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Društva za 2020.g.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2020. g.
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2020. godinu.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu.
9. Ostala pitanja.


Pravo učešća u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine akcionara ima svaki akcionar koji je upisan u knjigu akcionara „Posavina" a.d. Srbac sa stanjem na dan 15.06.2022..godine.
Akcionari mogu glasati lično ili putem punomočnika, svaka punomoč mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Pisani poziv o sazivu sjednice Skupštine akcionara Društva sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na Internet stranici Banjalučke berze, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid i preuzeti lično u sjedištu Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova,
Informacije na telefon 051/740-107


Upravni odbor

 

 Prečice: PSVN