Tekom a.d. Teslić saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 23/22
Datum: 21.05.2022

Na osnovu člana 304. Stav 1, i člana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09 i 100/11), kao i člana 46. Statuta TD "Tekom" a.d. Teslić, Upravni odbor društva na 111 sjednici održanoj dana 21.05.2022. godine objavljuje

POZIV
Za održavanje XXII redovne Skupštine akcionara TD "Tekom" ad Teslić

Sjednica Skupštine akcionara održaće se 25.06.2022 godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I bb Teslić, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela društva,
2. Usvajanje zapisnika sa XXI redovne (ponovljene) Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu,
8. Donošenje odluke razriješenje članova Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2022. godinu
11. Tekuća pitanja.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 15:00 časova. Materijali za skupštinu mogu se preuzeti na web stranici društva (www.tekom.ba) ili web stranice Banjalučke berze (www.blberza.com). Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10 - 14h. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima,broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.6.2022.godine.


Predsjednik UO-a

 Prečice: TEKM