Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 2600-NO/22
Banja Luka, 24.05.2022. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08 i 100/11) i člana 32. alineja 5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 21. sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju Sedamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se Sedamnaestaredovnasjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 27.06.2022. godine (ponedjeljak)u direkciji Preduzećau ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

II

Za sjednicu je predviđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za period 01.01.-31.12.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2021. godine
- Godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2021. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2021. godine;
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2021. godine;
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2021. do 24.05.2022. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period od 01.01.2021. do 23.05.2022. godine;
10. Ostala pitanja

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 30.06.2022. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 17.06.2022.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Aćić

 Prečice: LTRS