Komunalne usluge a.d. Prijedor saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalne usluge a.d. Prijedor

»KOMUNALNE USLUGE« AD PRIJEDOR
Broj: 1721-1 /22
Datum: 23.05.2022.

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka l.) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni Glasnik RS " br. 75/04 i 78/11), člana 304. stav 1.tačka g), člana 267. Zakona o privrednim društvima(„Službeni Glasnik RS" br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) , člana 45. stav 1. tačka 4 i člana 18. Statuta „Komunale usluge" AD Prijedor, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 23.05.2022.godine :

SAZIVA
XIX REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sjednica Skupštine akcionara " Komunalne usluge " AD Prijedor će se održati dana 27.06.2022. godine u 10.00 časova u upravnoj zgradi Društva, Ulica Kozarska broj 87. Prijedor.
Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje (tri člana),
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII-e redovne sjednice Skupštine akcionara, održana dana 17.11.2021. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju za 2021. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisne revizorske kuće za reviziju, Finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne Skupštine akcionara,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za tekuću 2022. godinu

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalne usluge "AD Prijedor ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 11.07.2022. godine u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale možete izvršiti svakog radnog dana u vrijeme od 12.00 do14.00 časova u upravnoj zgradi Društva u kancelariji Opšte službe broj 22.
Poziva se predstavnik Grada Prijedor i akcionari da lično ili putem oponomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 


Prilog:
DOC250522-25052022114207.pdf   56 KB - Latinica

Prečice: KUPR