Nemetali a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nemetali a.d. Prijedor

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima u vezi sa članovima 268, 272, 421. i 422 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) u skladu sa svojom odlukom broj 23/24 od 29.05.2024. godine, Upravni odbor društva NEMETALI a.d. Prijedor objavljuje

POZIV
za održavanje i učestvovanje na vanrednoj skupštini akcionara društva
Nemetali a.d. Prijedor

I

Skupština akcionara društva Nemetali a.d. Prijedor (dalje: Društvo), održaće se dana 10.07.2024. godine, u sjedištu Društva u Prijedoru, Ul. Crna dolina bb, sa početkom u 10.00 časova, i sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela:
■ Komisije za glasanje;
■ Zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i verifikacija spiska učesnika sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni pravne forme društva iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
6. Razmatranje i usvajanje novog osnivačkog akta - odluke o osnivanju.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju i odluke o imenovanju direktora društva.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova upravnog odbora i prestanku mandata.

II

Razlog sazivanja ove sjednice je promjena pravne forme društva. S tim u vezi, pod tačkom 5. dnevnog reda razmatraće se prijedlog odluke o promjeni pravne forme društva iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, obzirom da društvo, praktično, ima samo jednog akcionara, koji ima u vlasništvu 100% osnovnog kapitala društva, da se ovim akcijama ne trguje i da će se promjenom pravne forme smanjiti korporativni troškovi i pojednostaviti korporativno upravljanje.

III

Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 30.06.2024.godine.

IV

Akcionari mogu učestvovati u radu i odlučivanju skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara pravnog lica su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra za akcionara pravno lice, u čije ime nastupaju.

V

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 11.07.2024. sa početkom u 10.00 časova.

VI

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

VII

Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Prijedoru, u ulici Crna dolina bb svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 08.00 do 15.00 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.
Pored materijala za redovne tačke dnevnog reda skupštine, sastavni dio materijala su i:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme;
b) izvještaj upravnog odbora koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme,
c) preporuku upravnog odbora u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme i razloge za takvu preporuku i
d) obavještenje o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i o pravu na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva, u skladu sa ovim zakonom.
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 052/242-282.

VIII

Zadužuju se stručne službe društva da, u skladu sa ovom odlukom, preduzmu sve neophodne radnje da se poziv za skupštinu objavi na web sajtu banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Nemetali a.d. Prijedor
Upravni odbor

 


Prilog:
odluka UO.pdf   885 KB - Latinica

Prečice: NMTL