JP Vodovod a.d. Gacko saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Vodovod a.d. Gacko

Broj:N.O.-242-1/24
Datum:03.06.2024 godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.,broj 75/04,78/11), nadzorni odbor JP''Vodovod ''a.d. Gacko,

SAZIVA
20. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
JP ''VODOVODA'' A.D. GACKO

Dvadeseta (20) redovna sjednica Skupštine akcionara , održaće se dana 11.07.2024. godine u 11 časova (četvrtak), u Upravi preduzeća , Ul. Solunskih dobrovoljaca br.1. Gacko.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 19 (devetnaeste ) redovne sjednice Skupštine akcionara J.P.''Vodovod'' a.d. Gacko ,
2. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2024 god.
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja društva za 2023. god.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva za 2023. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2023 godinu i pokriću gubitka iz prethodnih godina,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2023 godinu,
7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu nadzornog odbora za period od 01.01.2023 godine do 31.12.2023 godine.

U slučaju da 20.redovna sjednica Skupštine akconara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana dana 22.07.2024 godine (ponedeljak) u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi - uprava preuzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 1, u Gacku. Pozivaju se predstavnici : OPŠTINE GACKO , I AKCIONARI da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 01.07. 2024 godine , a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. R.S. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23).


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Zoran Piljević-dipl.ekonomista.

 

 Prečice: VDVG