Industrijske plantaže a.d. Banja Luka saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Na osnovu odredaba člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i člana 50., 52. i 53. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka -prečišćeni tekst, Nadzorni odbor, na Petnaestoj sjednici, održanoj 05.06.2024. godine, donio je Odluku broj: 661/24, na osnovu koje

SAZIVA
Sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 12.07.2024. godine (petak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Devetnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 17.01.2024. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsalting i reviziju „BDO" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
6. Donošenje odluke o djelimičnom pokriću neto gubitka iz ranijih odluka „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2023. godinu,
9. Donošenje Odluke o povećanju naknade za rad članovima Odbora za reviziju,
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.07.2024. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika, kao i glasati pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 12.07.2024. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon broj: 051/450-261.


NADZORNI ODBOR

 

 Prečice: IPBL