Graditelj a.d. Teslić saziva 25. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING „GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 287-OS/2024

Na osnovu člana 26. i 30.Statuta Akcionarskog društva za inženjering „Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva ,Upravni odbor AD za inženjering „Graditelj" Teslić na XIII sjednici održanoj dana 20.06.2024.godine donio je Odluku broj:285-OS/2024 na osnovu koje

SAZIVA
Dvadeset petu (XXV) vanrednu Skupštinu akcionara
AD za inženjering „Graditelj'Teslić

Dvadeset peta Skupština akcionara održat će se dana 11.07.2024.godine(četvrtak) u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I 34 u Tesliću sa početkom u 8,00 časova.
Za XXV (dvadeset petu ) vanrednu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela:
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika,
- komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa dvadeset četvrte redovne Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Akcionarskog društva za inženjering „Graditelj" Teslić;
4. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora AD "Graditelj" Teslić;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora AD "Graditelj" Teslić;

Poziv za dvadeset petu vanrednu Skupštinu akcionara bit će objevljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d.Banja Luka.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka,Statut i drugi materijali po kojima će se raspravljati i odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima i mogu se preuzeti u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma,ponovljena Skupština će se održati dana 12.07.2024.godine (petak ) u isto vrijeme,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad

 Prečice: GRDT