MF Banka a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  MF banka a.d. Banja Luka

Nadzorni odbor
Datum: 06.09.2019.

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor banke, na devetnaestoj sjednici održanoj dana 6.9.2019. godine, donio je:

SAZIV
I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2019. Godini

koja će se održati dana 30.9.2019. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine akcionara banke u 2019. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Plana povećanja kapitala za period od 30.6.2019 - 31.12.2023. godine.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju akcionarskog kapitala izdavanjem novih akcija.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o osmoj emisiji redovnih/običnih akcija ponudom upućenom kvalifikovanim investitorima.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta banke.
10. Razno.

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.9.2019. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.


Predsjednik
Nadzornog odbora

Aleksandar Kremenović

 


Prilog:


IZDR_Skupstina 2019.pdf   594 KB - Latinica

Prečice: IEFB