JP Rad a.d. Bratunac saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE «RAD» BRATUNAC
Broj: 169/2020
Dana: 28.05.2020. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima (Službeni Glasnik Republike Srpske broj: 75/04 i 78/11), člana 44 . stav 1. tačka 4. Statuta JP «RAD» Bratunac i Odluke broj 168/2020 godine, Nadzorni odbor preduzeća

SAZIVA

XX (dvadesetu) redovnu godišnju Skupštinu akcionara JP «RAD» Bratunac koja će se održati u ponedjeljak 06.07.2020. godine u prostorijama preduzeća u ulici Svetog Save broj 252 u Bratuncu sa početkom u 12 h.
Za Sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor zapisničara , dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIX redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2019.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2019. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2019. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2019. godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019 .godinu.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg Plana poslovanja za 2020-2022 godinu.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2020.godinu.

U slučaju da se dvadeseta (XX) redovna godišnja Skupština akcionara nebude održala u zakazano vrijeme , ponovljena Skupština će biti održana 13.07.2020. godine na istom mjestu , u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 7-15 h. u upravnoj zgradi JP "RAD" Bratunac u ulici Svetog save broj 252. u Bratuncu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoći učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari upisani u Knjigu akcionara koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka , izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 26.06.2020. godine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Gavrić Branislav

 
Prečice: RDBC