Nemetali a.d. Prijedor saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"NEMETALI" a.d. PRIJEDOR
UPRAVNI ODBOR
Broj: 23/20
Dana: 28.05.2020. godine

Na osnovu člana 24 Statuta "NEMETALI "a.d. PRIJEDOR Upravni odbor na sjednici održanoj dana 28.05.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O zakazivanju redovne Skupštine Akcionara Društva "NEMETALI" a.d. PRIJEDOR, za dan 02.07.2020. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama "NEMETALI" a.d. PRIJEDOR u ul. Rudnička 39 (poslovna zgrada Žitoprometa), sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tjela skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2019.godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2019. godinu
- Izvještaju o poslovanju društva za 2019 godinu
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini
8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vri-jednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 22.6.2020 godine. Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na Skupštini akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati isti dan u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali za redovnu Skupštinu se mogu podići u Upravi Društva.


UPRAVNI ODBOR
NEMETALI AD

 
Prečice: NMTL