Hercegovinaputevi a.d. Trebinje saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hercegovinaputevi a.d. Trebinje

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj: 127/08 i 58/09 i100/11), Upravni odbor "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

SAZIVA

Dvadesetu (XX) redovnu Skupštinu akcionara (godišnju skupštinu akcionara) Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI"a.d. Trebinje koja će se održati dana 14.07.2020. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XIX redovne skupštine akcionara Društva održane 05.07.2019. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 04. 07. 2020. godine.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva.UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: HGPT