Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 41. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Laktaši, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Laktaši (u daljem tekstu: Društvo), dana 10.06.2020. godine

SAZIVA
XLI (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Laktaši

Skupština će se održati 14.07.2020. godine (utorak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XL (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu i konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 04.07.2020. godine. Poziv i prijedlozi odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 21.07.2020. godine u 11 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim
redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.


Broj: 01-428/20
Datum: 10.06.2020. godine

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Slaviša Matić s.r.

 

 

 
Prečice: AERD