Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 58. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH ERS
MP AD TREBINJE
ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA
Broj: 2732/2020/NO/XXVIII
Dana, 15.06.2020. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 2732/2020 - NO/XXVIII-11 od 15. 06. 2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 58. sjednica, koja će se održati dana 01.07.2020. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Vanredna Skupština akcionara se saziva radi razrješenja tri člana Nadzornog odbora, dosadašnjih vršilaca dužnosti i imenovanja tri člana Nadzornog odbora ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina isred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS po provedenom Javnom konkursu.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 57. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 15.04.2020. godine
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina, dosadašnjih vršilaca dužnosti radi imenovanja tri člana Nadzornog odbora po provede-nom Javnom konkursu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora ZEDP «Elektro-Bijeljina« a.d. Bijeljina isred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS po provedenom Javnom konkursu umjesto dosadašnjih vršilaca dužnosti

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 01.07. 2020. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 02.07. 2020. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 21.06.2020. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na šeć stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 
Prečice: ELBJ