Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 44. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),

SAZIVA
XLIV (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

Skupština će se održati 11.06.2021. godine (petak) sa početkom u 12 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII (vanredne) Skupštine akcionara i
4. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Društva.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 01.06.2021. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 18.06.2021. godine u 12 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 775/21 PREDSJEDNIK
Datum: 25.05.2021. godine


NADZORNOG ODBORA,
Slaviša Matić s.r.

 Prečice: AERD