KP Komunalac a.d. Srbac saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 01-263/21
Datum:15.06.2021.godine

Na osnovu člana 28. i 55. Statuta KP „KOMUNALAC" AD Srbac, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj:01-255 /21 od 14. 06.2021.godine, Nadzorni odbor Preduzeća

SAZIVA

XVIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „KOMUNALAC" AD Srbac koja će se održati 22.07.2021. godine u 12 časova u sjedištu Preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva
-Predsjedavajućeg,
-Komisija za glasanje.
-Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara KP „KOMUNALAC" AD Srbac.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC" AD Srbac ispred malih akcionara.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC" AD Srbac, ispred malih akcionara.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „KOMUNALAC" AD Srbac za poslovnu 2020.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP „KOMUNALAC" AD Srbac za 2020.godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2020.godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2020.godinu.
10. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za 2020.godinu.
11. Razatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti društva za 2020.godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara. Oglas o sazivanju XVIII redovne godišnje Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnim listovima: „Glas Srpske" i „EuroBlic", na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine i na oglasnoj tabli Društva.
Uvid u materijale akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u Upravi preduzeća u periodu od 8,00 do 14,00 časova, a Saziv i prijedlozi odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze. U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština zakazuje se za 23 .07.2021.godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, a potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.

 

NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK Srdić Nenad

 Prečice: KOMS