Farma koka nosilja a.d. Milići saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Farma koka nosilja a.d. Milići

Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja"-prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 21.06.2021. godine, donio:

ODLUKU

I

o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2021.godinu AD "Farma koka nosilja" Milići. Skupština akcionara će se održati dana 23.07.2021. godine (petak) u prostorijama AD "Farma koka nosilja" u Vukšić Polju sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu (godišnju) Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Razmatranje i donošenje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "Farma koka nosilja" za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Završnog računa) za 2020. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2020. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitaka po Završnom računu za 2020. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2021. godinu i određivanju naknade nezavisnom Revizoru,
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Farma koka nosilja",
13. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta AD "Farma koka nosilja" Milići,
14. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora,
15. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
16. Tekuća pitanja.

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 13.07.2021. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom u prostorijama Društva u Vukšić Polju.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 24.07.2021. godine (subota) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim listovima „Nezavisne novine" i „Glas Srpske" i na internet stranici Banjalučke berze.

 

Broj: UO-1-12/21
Datum:21.06.2021.godine,


Predsjednik Upravnog odbora
Miladin Vasiljević

 


Prilog:
saziv za 2021.pdf   1,2 MB - Latinica

Prečice: FKNO