Velež a.d. Nevesinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

TRGOVAČKO PREDUZEĆE 'VELEŽ' AD NEVESINJE
NEVESINJSKIH USTANIKA 5
Broj: 2/21
Nevesinje, 19.11.2021. godine

Na osnovu člana 34. i 45. Statuta TP "Velež" a.d. Nevesinje i Odlukom upravnog odbora broj: 3/21 od 19.11.2021. godine se

SAZIVA

Redovna Skupština akcionara TP "Velež" a.d. Nevesinje za 24.12.2021. godine u 13 časova u restoranu "Remont" Nevesinje. Uvid u materijale u upravi preduzeća od 11 do 13 časova.
Predviđeni dnevni red za sjednicu Skupštine akcionara je sljedeći:

1. Usvajanje revizorskog izvještaja za 2020. godinu
2. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. godinu
3. Poslovanje preduzeća
4. Razmatranje mogućnosti renoviranja objekata
5. Razno.


Upravni odbor
TP "Velež" a.d. Nevesinje

 Prečice: VELE