Akcionarsko društvo "AUTOPREVOZ" putnički saobraćaj Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Put srpskih branilaca 35
Telefon + 387 51 306 855
Web www.autoprevoz.org
Email info@autoprevoz.org
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.391 18 1.409 38,40 0,81 39,21
5%-10% 1 0 1 6,22 0,00 6,22
10%-25% 3 0 3 54,57 0,00 54,57
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.395 18 1.413 99,19 0,81 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BABIĆ ŽIVKO 24,82731424,827314
ĐURIĆ SLADOMIR 19,43567819,435678
DUBOČANIN MIROSLAV 10,30325410,303254
GAJANIN DRAGAN 6,2233736,223373
BABIĆ BORISLAV 4,9999994,999999
ŠKORIĆ MILAN 1,1497881,149788
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,8006740,800674
CELESTINA IGOR 0,4833620,483362
ALIBABIĆ SAMED 0,2705550,270555
DAŠIĆ BORISLAV 0,2071540,207154

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Sladomir Đurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Glamočak predsjednik
Borislav Babić član
Goran Račić član
Dragan Gajanin član
Dragoslav Mihajlović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata