Troškovi trgovanja i listinga

NAKNADE KOJE PLAĆAJU ČLANOVI BERZE

Članarine

Pristupna članarina se plaća prilikom prijema u članstvo u iznosu od 8.000 KM jednokratno.

Mjesečna članarina iznosi 400 KM mjesečno.

U slučaju statusnih promjena članova Berze (pripajanje, spajanje) pravni nasljednik plaća jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000 KM.

Član Berze sa posebnim ovlašćenjima i direktni učesnik tržišta novca ne plaća članarinu.

Pristup berzanskom sistemu trgovanja

Mjesečna naknada za korištenje stanice za trgovanje iznosi 200 KM za prvu stanicu, odnosno 100 KM za drugu i svaku sljedeću stanicu za trgovanje. 

Jednokratna naknada za uvođenje integralnog pristupa berzanskom sistemu trgovanja putem FIX protokola iznosi 1000 KM.

Mjesečna naknada za integralni pristup berzanskom sistemu za trgovanje putem FIX protokola iznosi 600 KM. 

Član Berze sa posebnim ovlašćenjima i direktni učesnik tržišta novca ne plaća naknadu za pristup berzanskom sistemu trgovanja.

Naknade za sklapanje poslova 

Naknada za sklapanje poslova se obračunava kupacu i prodavacu hartije od vrijednosti na vrijednost zaključenog posla i iznosi:

  •  0,10% za akcije
  •  0,02% za obveznice
  •  0,01% za trezorske zapise i ostale kratkoročne hartije od vrijednosti
  •  0,01% za REPO poslove
  •  0,10% za ostale finansijske instrumente

Iznos naknade za sklapanje poslova ne može biti veći od 20.000 KM po transakciji.

Iznos naknade za sklapanje poslova u javnoj ponudi hartija od vrijednosti za emitenta (prodavca) ne može biti veći od 5.000 KM.

Naknada za poslove sa trezorskim zapisima naplaćuje se samo na sekundarnom tržištu.

Naknadu za REPO poslove plaća prodavac hartija od vrijednosti za poslove koji su zaključeni na period duži od mjesec dana.

Troškove raskidanja, odnosno ispravke posla plaća podnosilac zahtjeva u iznosu 10 KM po transakciji.

Organizovanje aukcije za paket akcija

  •  za organizovanje aukcije 200 KM po paketu akcija
  •  za ponovljene aukcije za isti paket akcija iznosi 50KM

Naknadu plaća prodavac paketa akcija.

 

NAKNADE KOJE PLAĆAJU EMITENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Uvrštenje hartija od vrijednosti 

Naknada za uvrštavanje hartija od vrijednosti na službeno berzansko tržište iznosi:

  • 3.000 KM za akcije,
  • 1.000 KM za obveznice

Naknada za uvrštavanje hartije od vrijednosti na slobodno tržište iznosi 300 KM.

Godišnja naknada za trgovanje hartijama od vrijednosti

Godišnja naknada za trgovanje akcijama na službenom berzanskom tržištu:

Ukupan kapital emitenta u KM Naknada u KM
do 5.000.000 1.000
od 5.000.001 do 10.000.000 2.000
od 10.000.001 do 20.000.000 3.000
od 20.000.001 do 50.000.000
4.000
od 50.000.001 do 100.000.000 6.000
od 100.000.001 do 200.000.000 8.000
od 200.000.001 i više 10.000

 

Za emitente koji imaju manje od 200 akcionara naknada ne može biti veća od 1.500 KM.

Emitentima čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište - početno tržište (Lista C) iznos godišnje naknade se umanjuje 25%.

Godišnja naknada za trgovanje obveznicama na službenom berzanskom tržištu:

Vrijednost emisije u KM Naknada u KM
do 1.000.000 500
od 1.000.001 do 2.000.000 1.000
od 2.000.001 do 5.000.000 1.500
od 5.000.001 do 10.000.000 3.000
od 10.000.001 do 50.000.000
6.000
od 50.000.001 do 100.000.000
8.000
preko 100.000.000 10.000

 

Godišnja naknada za trgovanje akcijama na slobodnom tržištu:

Ukupan kapital emitenta u KM Naknada u KM
do 10.000.000 200
preko 10.000.000 500

 

Godišnja naknada za trgovanje obveznicama na slobodnom tržištu iznosi 200 KM.