Web servisi

Banjalučka berza omogućava preuzimanje sadržaja sa portala www.blberza.com

Mogu se preuzimati:

 • Objave
 • Izvještaj o trgovanju
 • Podaci o kretanju cijene
 • Ticker
 • Podaci o indeksima
 • Podaci o dužničkim hartijama od vrijednosti

Svi sadržaji se mogu preuzimati u vidu gotovih HTML stranica koje se mogu ugraditi u sajt emitenta ili podataka u XML formatu.

 

Objave

Emitenti mogu preuzimati svoje objave sa sajta www.blberza.com. Adrese stranica za preuzimanje objava su:

HTML: http://www.blberza.com/export/issuer/IssuerNews.aspx?Code=TLKM-R-A&Top=5&LangId=1
XML: http://www.blberza.com/pages/IssuerNewsRss.aspx?Code=TLKM-R-A&LangId=1

Značenje parametara:
Code - oznaka hartije od vrijednosti
LangId - jezik (1-Latinica, 2-Ćirilica, 3-Engleski)
Top - željeni broj objava (maksimalno 15) 

HTML kod za postavljanje na stranicu je:

 <iframe src="http://www.blberza.com/export/issuer/IssuerNews.aspx?Code=TLKM-R-A&Top=5"
  frameborder="0" width="500px" height="200px"></iframe>

 

Izvještaj o trgovanju

Adrese stranica za preuzimanje izvještaja o trgovanju su:

HTML: http://www.blberza.com/Export/Issuer/SecurityTradingData.aspx?Code=TLKM-R-A&LangId=2
HTML: http://www.blberza.com/Export/Issuer/SecurityTradingDataShort.aspx?Code=TLKM-R-A&LangId=2
XML: http://services.blberza.com/blse/issuerData/OfficialTradingData.ashx?Code=TLKM-R-A&LangId=2

Parametri imaju isto značenje kao i parametri kod preuzimanja objava.

HTML kod za postavljanje na stranicu je:

 <iframe src="http://www.blberza.com/Export/Issuer/SecurityTradingData.aspx?Code=TLKM-R-A&LangId=2"
  frameborder="0" width="300px" height="400px"></iframe>
  
 <iframe src="http://www.blberza.com/Export/Issuer/SecurityTradingDataShort.aspx?Code=TLKM-R-A&LangId=2"
  frameborder="0" width="300px" height="200px"></iframe>   

 

Kretanje cijene - grafikoni

Adresa sa koje se mogu preuzimati podaci o kretanju cijene za neki period je:

XML: http://services.blberza.com/blse/issuerData/SecurityPriceHistory.ashx?Code=TLKM-R-A&Start=1-1-2012&End=3-15-2012

Parametri Start i End označavaju početni i krajnji intervala za koji se traže podaci.

Adrese stranica sa grafikonima su:

HTML: http://www.blberza.com/Export/Issuer/IssuerChart.aspx?Code=TLKM-R-A
HTML: http://www.blberza.com/Export/Issuer/IssuerChartLastMonth.aspx?Code=TLKM-R-A

HTML kod za postavljanje na stranicu je:

 <iframe src="http://www.blberza.com/Export/Issuer/IssuerChart.aspx?Code=TLKM-R-A"
  frameborder="0" width="300px" height="200px"></iframe>
  
 <iframe src="http://www.blberza.com/Export/Issuer/IssuerChartLastMonth.aspx?Code=TLKM-R-A"
  frameborder="0" width="500px" height="300px"></iframe>

 

Ticker

Stranice za preuzimanje tickera su:

HTML: http://www.blberza.com/ticker.aspx
XML: http://services.blberza.com/blse/ticker.ashx?LangId=2&TickerTypeId=1&filter=all&ct=xml

Parametri:
LangId - jezik
TickerTypeId - tip tickera (1 - najveći procenat pada ili rasta, 2 - najveći promet, 3 - najveći rast, 4 - najveći pad)
filter - metod trgovanja (all - cont+fix, cont, fix)
ct - content type (xml ili json)
Securities - oznake hartija razdvojene znakom zareza (npr. HETR-R-A,TLKM-R-A,ELVA-R-A) - maksimalan broj hartija je 15

HTML kod za postavljanje na stranicu je:

 <iframe src="http://www.blberza.com/ticker.aspx" frameborder="0"
  width="800px" height="15px"></iframe>

 

Indeksi

Stranice za preuzimanje podataka o indeksima su:

HTML: http://www.blberza.com/export/index/indexnow.aspx?code=BIRS&LangId=3
XML: http://services.blberza.com/blse/indexData/IndexValueHistory.ashx?Code=BIRS&Start=1-1-2008&End=1-2-2008

HTML kod za postavljanje na stranicu je

 <iframe src="http://www.blberza.com/Export/Index/IndexNow.aspx?Code=BIRS&LangId=2"
  frameborder="0" width="201px" height="330px"></iframe>

 

Podaci o dužničkim hartijama od vrijednosti

Web servis DailyDebt omogućava preuzimanje istorijskih podataka o dužničkim hartijama od vrijednosti kojima se trguje na Banjalučkoj berzi.

Podaci koji se preuzimaju u XML formi, a koji se dalje mogu importovati u Excel su:

• oznaka hartije od vrijednosti,
• ISIN kod,
• datum listiranja hartije od vrijednosti,
• datum dospijeća,
• broj hartija od vrijednosti,
• nominalna vrijednost,
• preostali dio nominalne vrijednosti,
• dan trgovanja,
• broj transakcija,
• obim prometa,
• cijena i
• vrijednost prometa.

Ukoliko želite da aktivirate ovaj servis molimo vas da nam se obratite.

 

Podaci o krivoj prinosa

Web servis KrivaPrinosa omogućava preuzimanje istorijskih podataka o krivoj prinosa od početka njenog računanja.

Podaci koji se preuzimaju u XML formi, a koji se dalje mogu importovati u Excel su prikazani ispod.


 -

 

Ukoliko želite da aktivirate ovaj servis molimo vas da nam se obratite.