Bilećanka a.d. Bileća - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 01.10.2010. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta  Bilećanka a.d. Bileća , po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Trebinju, br. 62 0 St 007630 10 St od 28.09.2010. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Trebinju u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:
Prečice: BILE