Klaonica i prerada mesa a.d. Sokolac saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Klaonica i prerada mesa a.d. Sokolac

MILANA ŠARCA 12
71 350 Sokolac
Matični broj: 1035398
PDV: 401453030007

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ( Sl. glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 39. Statuta AD "Klaonica i prerada mesa" Sokolac (u daljem tekstu: Statut), te na osnovu zahtjeva Društva za upravljanje PREF RS a.d. Banja Luka akcionari AD " Klaonica i prerada mesa " Sokolac sazivaju:

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
AD "Klaonica i prerada mesa" Sokolac

Dana 29.01.2014. godine u objektu ŠG "Romanija" Sokolac, Palež-Knežina, održaće se vanredna sjednica Skupštine akcionara AD "Klaonica i prerada mesa" Sokolac sa početkom u 12 časova.
Za predstojeću sjednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. Usklađivanje Statuta i Pravilnika o radu Skupštine sa važećim zakonskim propisima;
2. Razmatranje i donošenje:
2.1. Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora;
2.2. Odluka o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora;
2.3. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora;
2.4. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;
3. Usvajanje poslovnog plana za dalji razvoj društva;
4.Tekuća pitanja. 

NAPOMENA:
Skupština se može održati i može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji posjeduju više od polovine ukupnog broja glasova shodno odredbi člana 42. Statuta.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara shodno odredbi člana 43. Statuta.

Skupština po pravilu odlučuje javnim glasanjem, a u izuzecima tajnim glasanjem shodno odredbi člana 44. Statuta.

Akcionari imaju pravo da svoje učešće u radu Skupštine ostvare lično ili preko punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara.

Predlaže se da Skupština akcionara odluči po svim navedenim tačkama dnevnog reda.

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica će se održati u roku od 3 dana na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Na osnovu člana 38. Statuta ovaj poziv je objavljen dana 29.12.2013. godine.

AKCIONARI
_______________

 Prečice: KIPM