Otvoren postupak likvidacije - 7 emitenata

Izvor:  Službeni Glasnik RS broj 91/15

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, na osnovu člana 80. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 67/13), donio je po službenoj dužnosti rješenja kojima se pokreće postupak likvidacije, i to:

57. Rješenjem broj: 61 0 L 009003 15 Reg, od 9.10.2015. g., nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo "Bosanka" fabrika drvenih ploča Sokolac, sa sjedištem na adresi: Gruje Novakovića bb, Sokolac;

62. Rješenjem broj: 61 0 L 009001 15 Reg, od 9.10.2015. g., nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo "Pekarstvo" Vlasenica, sa sjedištem na adresi: Njegoševa broj 3, Vlasenica;

69. Rješenjem broj: 61 0 L 008811 15 Reg, od 6.10.2015. god., nad poslovnim subjektom: Preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Akcionarsko društvo "Sokolac", Cara Lazara broj 6, Sokolac;

87. Rješenjem broj: 61 0 L 008952 15 Reg, od 8.10.2015. god., nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo za proizvodnju mjeroregulacionih gasnih aparata i sistema "Unis-MGA". Slavka Leovca broj 2, Istočna Ilidža, Istočno Sarajevo;

125. Rješenjem broj: 61 0 L 008871 15 Reg, od 12.10.2015. god., nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo "Agrokombinat" Rogatica, sa sjedištem na adresi: Rogatica, Borička 3;

160. Rješenjem broj: 61 0 L 00894415 Reg, od 13.10.2015. godine, nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo za promet robe na malo i veliko "Kompanija - Lovnica" Šekovići, Trg kralja Petra br. 1, Šekovići;

191. Rješenjem broj: 61 0 L 008985 15 Reg, od 15.10.2015. godine, nad poslovnim subjektom: Akcionarsko društvo za građevinarstvo "Budućnost" a.d., Ulica vojvode Radomira Putnika do br. 8, Istočna Ilidža, Istočno Sarajevo;

Ovaj oglas objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", na internet stranici APIF-a i oglasnoj tabli Suda, a objava istog na navedeni način ima učinak dostave rješenja o pokretanju likvidacionog postupka likvidacionim dužnicima i povjeriocima likvidacionih dužnika.
Pozivaju se likvidacioni dužnici od 1 do 67 da u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske", pozivom na naznačeni broj spisa, obavijeste registarski sud o tome da li imaju imovine i da navedu tu imovinu uz poziv na broj spisa (u oglasu naveden kao broj rješenja kojim je nad određenim poslovnim subjektom pokrenut postupak likvidacije).
Pozivaju se povjerioci likvidacionih dužnika da u roku od 3 (tri mjeseca) od dana objave ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave registarskom sudu pozivom na naznačeni broj spisa (u oglasu naveden kao broj rješenja kojim je nad određenim poslovnim subjektom pokrenut postupak likvidacije) svoje potraživanje prema likvidacionom dužniku i navedu pravni osnov po kojem su potraživanja nastala, te prilože dokaze o tome.
Pozivaju se dužnici likvidacionih dužnika da svoje dugove prema likvidacionim dužnicima izmire bez odlaganja.
Po proteku roka iz člana 80. stav 3. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, u zavisnosti od činjenica koje Sud utvrdi, nastupaju posljedice utvrđene odredbama čl. od 81. do 83. navedenog zakona.

(061-0-SU-15-000473-su)

 Prečice: PKVL , BDNS , UMGA , AGKM , SKLC , BOSA , KLOV