Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 9.810 9.810
Tekuća sredstva 149.810 163.356
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 290 58
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 662.237 631.578
Bilansna aktiva 821.857 804.744
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.304.576 3.304.576
Rezerve 330.458
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 821.857 804.744
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 821.857 804.744
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 520 788
EBITDA -30.660 -12.555
Amortizacija 0 0
EBIT -30.660 -12.555
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -30.660 -12.555
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -30.660 -12.555
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 520,00 788,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATSC-R-A]

P/S 63,5495
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0093
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0778
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 33.046
Prinos na aktivu (ROA) -3,77%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -5.896,15%
EBITDA marža -5.896,15%
Ukupan prihod 520