Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOSA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 904.850 904.850
Tekuća sredstva 143.816 151.547
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 332 427
Aktivna vremenska razgraničenja 457 457
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.049.123 1.056.854
Pasiva
Kapital 924.872 937.620
Osnovni kapital 925.771 925.771
Rezerve
Revalorizacione rezerve 53.722 53.722
Neraspoređeni dobitak 1.134 1.134
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 122.978 118.147
Pasivna vremenska razgraničenja 1.273 1.087
Poslovna pasiva 1.049.123 1.056.854
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 4.767 15.935
EBITDA -12.748 -8.253
Amortizacija 0 0
EBIT -12.748 -8.253
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -12.748 -8.253
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.748 -8.253
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 4.767,00 15.935,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.401 11.315
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.402 11.330
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1 -15
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.401 11.315
Ukupni odlivi gotovine 3.402 11.330
Neto priliv (odliv) gotovine -1 -15
Gotovina na početku obračunskog perioda 185 200
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 184 185

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0135
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9779
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,21%
Prinos na kapital (ROE) -1,37%
Neto marža -267,42%
EBITDA marža -267,42%
Ukupan prihod 3.492