Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BVRU-R-A 20175.6.2019.705.6040,0210  30.9.2019.26.6.2019.25.6.2019.
BVRU-R-A 20164.4.2018.1.428.8160,0425   25.4.2018.24.4.2018.
BVRU-R-A 201520.6.2017.952.4640,0283   10.7.2017.7.7.2017.
BVRU-R-A 20146.6.2016.863.5210,0257  30.9.2016.27.6.2016.24.6.2016.
BVRU-R-A 20135.6.2015.817.4820,0243  30.9.2015.26.6.2015.25.6.2015.
BVRU-R-A 20126.6.2014.644.4210,0192  30.9.2014.27.6.2014.25.6.2014.
BVRU-R-A 201221.6.2013.800.2370,0238  30.9.2013.12.7.2013.10.7.2013.
BVRU-R-A 20112.7.2012.235.2010,0070  30.9.2012.23.7.2012.19.7.2012.
BVRU-R-A 201011.5.2011.  1.519.0640,0474 3.6.2011.1.6.2011.
BVRU-R-A 200818.3.2009.  1.000.0000,0356 9.4.2009.7.4.2009.
12

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 53.559.653 50.555.019
Tekuća sredstva 9.929.537 8.723.124
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.201.971 6.035.787
Kratkoročna razgraničenja 208.726 275.471
Bilansna aktiva 63.489.190 59.278.143
Pasiva
Kapital 56.839.379 50.821.976
Osnovni kapital 33.600.177 33.600.177
Rezerve 5.562.140 4.483.906
Revalorizacione rezerve 5.258.643 5.258.643
Neraspoređeni dobitak 12.418.419 7.479.250
Rezervisanja 695.764 695.764
Dugoročne obaveze 2.915.125 4.370.639
Kratkoročne obaveze 3.038.922 3.389.764
Kratkoročna razgraničenja 119.355 168.599
Bilansna pasiva 63.489.190 59.278.143
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 19.880.910 15.515.088
EBITDA 8.850.449 6.589.383
Amortizacija 2.096.157 1.936.344
EBIT 6.754.292 4.653.039
Rashodi kamata 39.925 1.114
Dobitak prije poreza 6.714.367 4.651.925
Porezi iz dobitka 687.796 338.988
Neto dobitak 6.026.571 4.312.937
Prosječan broj zaposlenih 288,00 276,00
Prihod po zaposlenom 69.030,94 56.214,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.113.596 17.319.367
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.551.428 12.779.512
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.562.168 4.539.855
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 27.283 304.624
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 27.283 304.624
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.423.267 1.385.395
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.423.267 -1.385.395
Ukupni prilivi gotovine 20.140.879 17.623.991
Ukupni odlivi gotovine 18.974.695 14.164.907
Neto priliv (odliv) gotovine 1.166.184 3.459.084
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.035.787 2.576.703
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.201.971 6.035.787

Skraćeni finansijski pokazatelji [BVRU-R-A]

P/S 2,8562
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1794
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,4223
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6916
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9990
Tržišna kapitalizacija 56.784.299
Prinos na aktivu (ROA) 9,82%
Prinos na kapital (ROE) 11,20%
Neto marža 30,31%
EBITDA marža 44,52%
Ukupan prihod 20.507.327