Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CIPC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.154.970 2.696.502
Tekuća sredstva 1.448.322 1.658.846
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.777 61.357
Aktivna vremenska razgraničenja 38.487 91.069
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.603.292 4.355.348
Pasiva
Kapital 1.560.181 1.548.061
Osnovni kapital 2.231.754 2.231.754
Rezerve 213 213
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 160.846 148.726
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.579.833 1.569.231
Kratkoročne obaveze 1.463.278 1.238.056
Pasivna vremenska razgraničenja 16 17.757
Poslovna pasiva 4.603.292 4.355.348
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.476.841 2.503.895
EBITDA 258.435 235.237
Amortizacija 189.809 168.672
EBIT 68.626 66.565
Rashodi kamata 56.506 53.083
Dobitak prije poreza 12.120 13.482
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 12.120 13.482
Prosječan broj zaposlenih 62,00 66,00
Prihod po zaposlenom 39.949,05 37.937,80
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.928.292 2.891.919
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.764.391 2.907.806
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 163.901 -15.887
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 200.481 1.424.551
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -200.481 75.449
Ukupni prilivi gotovine 2.928.292 4.391.919
Ukupni odlivi gotovine 2.964.872 4.332.357
Neto priliv (odliv) gotovine -36.580 59.562
Gotovina na početku obračunskog perioda 61.357 1.795
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.777 61.357

Skraćeni finansijski pokazatelji [CIPC-R-A]

P/S 0,3784
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0054
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 77,3380
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6991
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6008
Tržišna kapitalizacija 937.337
Prinos na aktivu (ROA) 0,27%
Prinos na kapital (ROE) 0,78%
Neto marža 0,49%
EBITDA marža 10,43%
Ukupan prihod 2.698.239