Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
CIST-R-A 2006   350.1630,0400 5.6.2007.1.6.2007.
CIST-R-A 2005   276.5390,0326 30.6.2006.27.6.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 15.536.161 15.815.847
Tekuća sredstva 7.064.129 5.657.210
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.930.776 2.306.352
Kratkoročna razgraničenja 65.740 67.725
Bilansna aktiva 22.600.290 21.473.057
Pasiva
Kapital 20.738.117 19.773.979
Osnovni kapital 9.603.944 9.603.944
Rezerve 217.444 211.104
Revalorizacione rezerve 6.187.845 6.225.100
Neraspoređeni dobitak 4.728.884 3.733.831
Rezervisanja 273.243 266.453
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.588.930 1.432.625
Kratkoročna razgraničenja 62.226 81.194
Bilansna pasiva 22.600.290 21.473.057
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 15.060.307 12.318.119
EBITDA 2.480.896 1.570.912
Amortizacija 1.259.863 1.369.991
EBIT 1.221.033 200.921
Rashodi kamata 12.854 6.099
Dobitak prije poreza 1.208.179 194.822
Porezi iz dobitka 244.041 105.291
Neto dobitak 964.138 89.531
Prosječan broj zaposlenih 226,00 228,00
Prihod po zaposlenom 66.638,53 54.026,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.426.451 14.642.476
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.090.389 13.688.510
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.336.062 953.966
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 76.445 75.525
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 768.083 1.215.562
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -691.638 -1.140.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.606.291 9.809.048
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.626.291 10.002.267
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -20.000 -193.219
Ukupni prilivi gotovine 33.109.187 24.527.049
Ukupni odlivi gotovine 32.484.763 24.906.339
Neto priliv (odliv) gotovine 624.424 -379.290
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.306.352 2.685.642
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.930.776 2.306.352

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [CIST-R-A]

P/S 0,4470
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,9828
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1593
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3246
Tržišna kapitalizacija 6.732.365
Prinos na aktivu (ROA) 4,38%
Prinos na kapital (ROE) 4,76%
Neto marža 6,40%
EBITDA marža 16,47%
Ukupan prihod 15.912.285
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.