Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DBRM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.185.497 3.237.314
Tekuća sredstva 76.259 67.786
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 74 29
Aktivna vremenska razgraničenja 304 269
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.261.756 3.305.100
Pasiva
Kapital 834.107 829.787
Osnovni kapital 7.833.237 7.833.237
Rezerve
Revalorizacione rezerve 394.128 395.788
Neraspoređeni dobitak 324.141 318.161
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.427.649 2.475.313
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.261.756 3.305.100
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 178.266 199.676
EBITDA 17.134 28.776
Amortizacija 9.540 9.487
EBIT 7.594 19.289
Rashodi kamata 3.274 22.484
Dobitak prije poreza 4.320 -3.195
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.320 -3.195
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 29.711,00 33.279,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.100 270.069
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 248.108 248.247
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.992 21.822
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.947 23.528
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -20.947 -23.528
Ukupni prilivi gotovine 269.100 270.069
Ukupni odlivi gotovine 269.055 271.775
Neto priliv (odliv) gotovine 45 -1.706
Gotovina na početku obračunskog perioda 29 1.735
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 74 29

Skraćeni finansijski pokazatelji [DBRM-R-A]

P/S 5,1442
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0024
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 212,2756
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4548
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0994
Tržišna kapitalizacija 917.031
Prinos na aktivu (ROA) 0,13%
Prinos na kapital (ROE) 0,52%
Neto marža 2,42%
EBITDA marža 9,61%
Ukupan prihod 202.006