Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 70.800 323.037
Tekuća sredstva 2.937 11.582
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.546
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 226.568 52.937
Bilansna aktiva 300.305 387.556
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.286.516 1.286.516
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 54.119 54.119
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 246.186 333.437
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 300.305 387.556
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -37.464 -48.705
Amortizacija 0 22
EBIT -37.464 -48.727
Rashodi kamata 136.169 1
Dobitak prije poreza -173.633 -48.728
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -173.633 -48.728
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.357
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.546 6.372
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -7.546 -1.015
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.357
Ukupni odlivi gotovine 7.546 6.372
Neto priliv (odliv) gotovine -7.546 -1.015
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.546 8.561
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.546

Skraćeni finansijski pokazatelji [DECB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1350
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3337
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 231.573
Prinos na aktivu (ROA) -50,48%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 11.032