Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 8.340.995 8.192.113
Tekuća sredstva 3.324.942 3.938.828
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25.196 16.626
Kratkoročna razgraničenja 83.471 190.883
Bilansna aktiva 11.665.937 12.130.941
Pasiva
Kapital 10.478.155 10.451.122
Osnovni kapital 7.427.842 7.427.842
Rezerve 239.912
Revalorizacione rezerve 3.190.167 3.190.167
Neraspoređeni dobitak 27.033
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.187.782 1.679.819
Kratkoročna razgraničenja 72.327 163.149
Bilansna pasiva 11.665.937 12.130.941
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 5.389.524 3.545.333
EBITDA 351.929 -7.550
Amortizacija 312.003 391.815
EBIT 39.926 -399.365
Rashodi kamata 12.893 7.434
Dobitak prije poreza 27.033 -406.799
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 27.033 -406.799
Prosječan broj zaposlenih 97,00 96,00
Prihod po zaposlenom 55.562,10 36.930,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.812.247 3.282.988
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.797.272 3.435.137
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.975 -152.149
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 26.571
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -26.571 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 352.267 240.991
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 332.101 104.384
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.166 136.607
Ukupni prilivi gotovine 5.164.514 3.523.979
Ukupni odlivi gotovine 5.155.944 3.539.521
Neto priliv (odliv) gotovine 8.570 -15.542
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.626 32.168
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25.196 16.626

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRIN-R-A]

P/S 0,1378
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0036
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 27,4769
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4107
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0709
Tržišna kapitalizacija 742.784
Prinos na aktivu (ROA) 0,23%
Prinos na kapital (ROE) 0,26%
Neto marža 0,50%
EBITDA marža 6,53%
Ukupan prihod 4.939.179