Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.192.113 8.561.557
Tekuća sredstva 3.938.828 3.889.848
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.626 32.168
Aktivna vremenska razgraničenja 190.883 153.678
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 12.130.941 12.451.405
Pasiva
Kapital 10.451.122 10.857.921
Osnovni kapital 7.427.842 7.427.842
Rezerve 239.912 201.981
Revalorizacione rezerve 3.190.167 3.190.167
Neraspoređeni dobitak 37.931
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.384
Kratkoročne obaveze 1.679.819 1.585.100
Pasivna vremenska razgraničenja 163.149 131.348
Poslovna pasiva 12.130.941 12.451.405
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.545.333 3.856.333
EBITDA -7.550 447.171
Amortizacija 391.815 393.121
EBIT -399.365 54.050
Rashodi kamata 7.434 16.119
Dobitak prije poreza -406.799 37.931
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -406.799 37.931
Prosječan broj zaposlenih 96,00 94,00
Prihod po zaposlenom 36.930,55 41.024,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.282.988 3.303.564
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.435.137 3.367.759
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -152.149 -64.195
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 240.991 1.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 104.384 15.179
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 136.607 -14.179
Ukupni prilivi gotovine 3.523.979 3.304.564
Ukupni odlivi gotovine 3.539.521 3.382.938
Neto priliv (odliv) gotovine -15.542 -78.374
Gotovina na početku obračunskog perioda 32.168 110.542
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.626 32.168

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRIN-R-A]

P/S 0,2095
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0548
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,8259
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4070
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0711
Tržišna kapitalizacija 742.784
Prinos na aktivu (ROA) -3,31%
Prinos na kapital (ROE) -3,82%
Neto marža -11,47%
EBITDA marža -0,21%
Ukupan prihod 3.591.264