Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 474.377.110 466.492.851
Tekuća sredstva 29.638.653 36.070.554
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 78.156 133.808
Kratkoročna razgraničenja 131.178 176.981
Bilansna aktiva 510.074.806 508.801.315
Pasiva
Kapital 233.563.356 231.332.318
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 6.403.888 6.403.888
Revalorizacione rezerve 154.223.403 166.187.376
Neraspoređeni dobitak 14.195.011 13.095.614
Rezervisanja 3.942.687 3.939.810
Dugoročne obaveze 64.778.405 72.705.792
Kratkoročne obaveze 173.931.345 165.849.139
Kratkoročna razgraničenja 1.459.101 1.009.604
Bilansna pasiva 510.074.806 508.801.315
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 141.983.070 117.337.221
EBITDA 32.916.128 31.651.342
Amortizacija 29.697.098 27.681.107
EBIT 3.219.030 3.970.235
Rashodi kamata 2.183.273 2.202.579
Dobitak prije poreza 1.035.757 1.767.656
Porezi iz dobitka -1.195.281 1.162.428
Neto dobitak 2.231.038 605.228
Prosječan broj zaposlenih 1.326,00 1.311,00
Prihod po zaposlenom 107.076,22 89.502,08
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 177.071.442 140.127.865
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 153.562.851 114.664.965
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 23.508.591 25.462.900
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 32.075 4.221
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 18.781.938 21.594.084
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -18.749.863 -21.589.863
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 655.206 19.502
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.469.586 7.326.404
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.814.380 -7.306.902
Ukupni prilivi gotovine 177.758.723 140.151.588
Ukupni odlivi gotovine 177.814.375 143.585.453
Neto priliv (odliv) gotovine -55.652 -3.433.865
Gotovina na početku obračunskog perioda 133.808 3.567.673
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 78.156 133.808

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0942
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0242
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,9973
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5311
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0573
Tržišna kapitalizacija 13.380.110
Prinos na aktivu (ROA) 0,44%
Prinos na kapital (ROE) 0,96%
Neto marža 1,57%
EBITDA marža 23,18%
Ukupan prihod 158.056.624