Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 257.903.868 248.413.610
Tekuća sredstva 20.932.726 26.466.680
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 581.425 222.790
Aktivna vremenska razgraničenja 1.939.338 2.177.460
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 278.836.594 274.880.290
Pasiva
Kapital 163.195.042 182.426.949
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 5.114.895 5.094.705
Revalorizacione rezerve 93.116.287 96.046.910
Neraspoređeni dobitak 39.160.744 42.798.381
Rezervisanja 36.886.926 36.268.031
Dugoročne obaveze 38.854.896 28.477.324
Kratkoročne obaveze 39.899.730 27.707.986
Pasivna vremenska razgraničenja 1.300.740 1.364.805
Poslovna pasiva 278.836.594 274.880.290
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 71.542.656 88.908.104
EBITDA -2.291.925 13.014.804
Amortizacija 10.494.828 10.854.636
EBIT -12.786.753 2.160.168
Rashodi kamata 817.310 1.083.764
Dobitak prije poreza -13.604.063 1.076.404
Porezi iz dobitka -920.226 824.027
Neto dobitak -12.683.837 252.377
Prosječan broj zaposlenih 665,00 912,00
Prihod po zaposlenom 107.582,94 97.486,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 91.602.737 126.603.662
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 90.504.680 136.173.201
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.098.057 -9.569.539
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.620 7.249.596
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.988.525
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.979.905 7.249.596
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.100.000 34.404.595
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.859.517 32.641.196
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.240.483 1.763.399
Ukupni prilivi gotovine 102.711.357 168.257.853
Ukupni odlivi gotovine 102.352.722 168.814.397
Neto priliv (odliv) gotovine 358.635 -556.544
Gotovina na početku obračunskog perioda 222.790 779.334
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 581.425 222.790

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,0861
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3296
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,4855
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,2403
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0377
Tržišna kapitalizacija 6.157.912
Prinos na aktivu (ROA) -4,58%
Prinos na kapital (ROE) -7,34%
Neto marža -17,73%
EBITDA marža -3,20%
Ukupan prihod 77.389.441