Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 262.811.077 255.368.014
Tekuća sredstva 12.678.655 17.290.677
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 287.507 203.792
Kratkoročna razgraničenja 1.152.748 1.275.573
Bilansna aktiva 276.954.437 274.702.746
Pasiva
Kapital 173.193.946 172.869.399
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 7.604.685 5.114.895
Revalorizacione rezerve 88.939.870 92.569.398
Neraspoređeni dobitak 38.162.438 36.698.153
Rezervisanja 709.907 647.397
Dugoročne obaveze 40.418.848 46.964.855
Kratkoročne obaveze 32.375.648 23.289.709
Kratkoročna razgraničenja 487.682 631.937
Bilansna pasiva 276.954.437 274.702.746
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 56.191.027 46.859.053
EBITDA 14.224.429 13.814.974
Amortizacija 12.302.372 11.693.866
EBIT 1.922.057 2.121.108
Rashodi kamata 651.351 468.846
Dobitak prije poreza 1.270.706 1.652.262
Porezi iz dobitka 466.368 412.055
Neto dobitak 804.338 1.240.207
Prosječan broj zaposlenih 771,00 713,00
Prihod po zaposlenom 72.880,71 65.720,97
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 79.043.040 82.081.757
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 65.185.968 79.859.466
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13.857.072 2.222.291
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 13.310.012
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -13.310.012 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.584.468
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.047.813 2.511.427
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -463.345 -2.511.427
Ukupni prilivi gotovine 83.627.508 82.081.757
Ukupni odlivi gotovine 83.543.793 82.370.893
Neto priliv (odliv) gotovine 83.715 -289.136
Gotovina na početku obračunskog perioda 203.792 492.928
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 287.507 203.792

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,2158
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0209
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,0725
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5001
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0700
Tržišna kapitalizacija 12.123.390
Prinos na aktivu (ROA) 0,29%
Prinos na kapital (ROE) 0,46%
Neto marža 1,43%
EBITDA marža 25,31%
Ukupan prihod 65.316.441