Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 262.381.212 257.903.868
Tekuća sredstva 16.938.798 20.932.726
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 492.928 581.425
Aktivna vremenska razgraničenja 1.344.918 1.939.338
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 279.320.010 278.836.594
Pasiva
Kapital 173.361.646 163.195.042
Osnovni kapital 38.486.953 38.486.953
Rezerve 5.114.895 5.114.895
Revalorizacione rezerve 96.195.839 93.116.287
Neraspoređeni dobitak 33.563.959 39.160.744
Rezervisanja 37.937.517 36.886.926
Dugoročne obaveze 40.821.416 38.854.896
Kratkoročne obaveze 27.199.431 39.899.730
Pasivna vremenska razgraničenja 637.920 1.300.740
Poslovna pasiva 279.320.010 278.836.594
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 55.046.089 71.542.656
EBITDA 13.556.239 -2.291.925
Amortizacija 11.484.558 10.494.828
EBIT 2.071.681 -12.786.753
Rashodi kamata 1.117.528 817.310
Dobitak prije poreza 954.153 -13.604.063
Porezi iz dobitka 309.316 -920.226
Neto dobitak 644.837 -12.683.837
Prosječan broj zaposlenih 639,00 665,00
Prihod po zaposlenom 86.144,11 107.582,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 72.286.113 91.602.737
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 59.463.153 90.504.680
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 12.822.960 1.098.057
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 24.951 8.620
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.130.596 3.988.525
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -6.105.645 -3.979.905
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 950.000 11.100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.755.812 7.859.517
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -6.805.812 3.240.483
Ukupni prilivi gotovine 73.261.064 102.711.357
Ukupni odlivi gotovine 73.349.561 102.352.722
Neto priliv (odliv) gotovine -88.497 358.635
Gotovina na početku obračunskog perioda 581.425 222.790
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 492.928 581.425

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELBJ-R-A]

P/S 0,1398
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0168
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,9370
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5044
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0444
Tržišna kapitalizacija 7.697.391
Prinos na aktivu (ROA) 0,23%
Prinos na kapital (ROE) 0,38%
Neto marža 1,17%
EBITDA marža 24,63%
Ukupan prihod 61.404.842