Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ETNO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 143.957 143.990
Tekuća sredstva 977 9.238
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 977 9.115
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 470.618 455.129
Poslovna aktiva 615.552 608.357
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 615.552 608.357
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 615.552 608.357
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -15.490 -59.265
Amortizacija 0 0
EBIT -15.490 -59.265
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.490 -59.265
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.490 -59.265
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.566 80.620
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.704 113.946
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.138 -33.326
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.066 80.620
Ukupni odlivi gotovine 13.204 113.946
Neto priliv (odliv) gotovine -8.138 -33.326
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.115 42.441
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 977 9.115

Skraćeni finansijski pokazatelji [ETNO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0375
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -45,3513
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 702.491
Prinos na aktivu (ROA) -2,53%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.421