Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 12.952.666 13.178.301
Tekuća sredstva 3.590.390 3.575.885
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 64 240
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 852.404
Bilansna aktiva 16.543.056 17.606.590
Pasiva
Kapital 897.724
Osnovni kapital 51.299.096 48.646.902
Rezerve
Revalorizacione rezerve 67.078 67.078
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 3.229.878 3.149.246
Dugoročne obaveze 4.451.607 4.563.089
Kratkoročne obaveze 7.963.847 9.894.255
Kratkoročna razgraničenja 63.466 63.784
Bilansna pasiva 16.543.056 17.606.590
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 14.659 1.422.203
EBITDA -491.426 -7.822.840
Amortizacija 63.344 532.301
EBIT -554.770 -8.355.141
Rashodi kamata 198.980 180.935
Dobitak prije poreza -753.750 -8.536.076
Porezi iz dobitka 148.316 -103.567
Neto dobitak -902.066 -8.432.509
Prosječan broj zaposlenih 1,00 223,00
Prihod po zaposlenom 14.659,00 6.377,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.827 1.026.323
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.977 1.207.260
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -14.150 -180.937
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13.974 270.774
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 210
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 13.974 270.564
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 96.632
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -96.632
Ukupni prilivi gotovine 22.801 1.297.097
Ukupni odlivi gotovine 22.977 1.304.102
Neto priliv (odliv) gotovine -176 -7.005
Gotovina na početku obračunskog perioda 240 7.245
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 64 240

Skraćeni finansijski pokazatelji [FAMO-R-A]

P/S 559,9192
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0176
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,0990
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0175
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 9,1430
Tržišna kapitalizacija 8.207.856
Prinos na aktivu (ROA) -5,28%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -6.153,67%
EBITDA marža -3.352,38%
Ukupan prihod 108.145