Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 471.705 486.727
Tekuća sredstva 1.332.438 1.290.168
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.087 74.301
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.804.143 1.776.895
Pasiva
Kapital 1.648.555 1.645.427
Osnovni kapital 1.696.318 1.696.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.128 1.372
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 155.588 131.468
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.804.143 1.776.895
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 596.467 660.765
EBITDA 24.249 21.622
Amortizacija 20.560 19.877
EBIT 3.689 1.745
Rashodi kamata 202 12
Dobitak prije poreza 3.487 1.733
Porezi iz dobitka 359 361
Neto dobitak 3.128 1.372
Prosječan broj zaposlenih 27,00 30,00
Prihod po zaposlenom 22.091,37 22.025,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 709.395 717.329
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 790.139 610.224
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -80.744 107.105
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 273.348 34.865
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 261.818 79.865
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.530 -45.000
Ukupni prilivi gotovine 982.743 752.194
Ukupni odlivi gotovine 1.051.957 690.089
Neto priliv (odliv) gotovine -69.214 62.105
Gotovina na početku obračunskog perioda 74.301 12.196
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.087 74.301

Skraćeni finansijski pokazatelji [FATS-R-A]

P/S 0,0882
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0018
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,8113
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9718
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0319
Tržišna kapitalizacija 52.586
Prinos na aktivu (ROA) 0,17%
Prinos na kapital (ROE) 0,19%
Neto marža 0,52%
EBITDA marža 4,07%
Ukupan prihod 699.862