Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FATS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 486.727 501.850
Tekuća sredstva 1.290.168 1.256.105
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 74.301 12.196
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.776.895 1.757.955
Pasiva
Kapital 1.645.427 1.644.055
Osnovni kapital 1.696.318 1.696.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.372 1.308
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 131.468 113.900
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.776.895 1.757.955
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 660.765 532.333
EBITDA 21.622 37.537
Amortizacija 19.877 35.636
EBIT 1.745 1.901
Rashodi kamata 12 0
Dobitak prije poreza 1.733 1.901
Porezi iz dobitka 361 593
Neto dobitak 1.372 1.308
Prosječan broj zaposlenih 30,00 31,00
Prihod po zaposlenom 22.025,50 17.172,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 717.329 715.812
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 610.224 815.795
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 107.105 -99.983
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.132
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 6.132
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 34.865 27.736
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 79.865
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -45.000 27.736
Ukupni prilivi gotovine 752.194 749.680
Ukupni odlivi gotovine 690.089 815.795
Neto priliv (odliv) gotovine 62.105 -66.115
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.196 78.311
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 74.301 12.196

Skraćeni finansijski pokazatelji [FATS-R-A]

P/S 0,0796
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 38,3279
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9700
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0320
Tržišna kapitalizacija 52.586
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Neto marža 0,21%
EBITDA marža 3,27%
Ukupan prihod 530.818