Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 2.043.236 2.043.236
Tekuća sredstva 35.089 35.089
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.301 8.301
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.078.325 2.078.325
Pasiva
Kapital 1.587.208 1.587.250
Osnovni kapital 1.511.580 1.511.580
Rezerve
Revalorizacione rezerve 720.349 720.349
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 491.117 491.075
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.078.325 2.078.325
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -42 -42
Amortizacija 0 0
EBIT -42 -42
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -42 -42
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42 -42
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.500
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -2.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 2.500
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -2.500
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.301 10.801
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.301 8.301

Skraćeni finansijski pokazatelji [FDIS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1.799,5000
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0500
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0476
Tržišna kapitalizacija 75.579
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) 0,00%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod