Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 4.798.905 4.868.713
Tekuća sredstva 211.667 121.266
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 22.096 1.541
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 5.010.572 4.989.979
Pasiva
Kapital 4.507.930 4.502.751
Osnovni kapital 6.178.418 6.178.418
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.179 36.227
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 502.642 487.228
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 5.010.572 4.989.979
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 11.219 14.727
EBITDA 78.047 55.061
Amortizacija 72.292 8.092
EBIT 5.755 46.969
Rashodi kamata 0 30.275
Dobitak prije poreza 5.755 16.694
Porezi iz dobitka 576 1.669
Neto dobitak 5.179 15.025
Prosječan broj zaposlenih 9,00 10,00
Prihod po zaposlenom 1.246,56 1.472,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 217.392
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 160.708
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 56.684 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.227
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -36.227 0
Ukupni prilivi gotovine 217.392
Ukupni odlivi gotovine 196.935
Neto priliv (odliv) gotovine 20.457 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.541 1.541
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 20.555
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 22.096 1.541

Skraćeni finansijski pokazatelji [FKLS-R-A]

P/S 34,6137
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 74,9818
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6965
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0861
Tržišna kapitalizacija 388.331
Prinos na aktivu (ROA) 0,10%
Prinos na kapital (ROE) 0,11%
Neto marža 46,16%
EBITDA marža 695,67%
Ukupan prihod 153.939