Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 9.132.024 9.175.349
Tekuća sredstva 3.970.905 4.021.897
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.100 8.377
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 13.102.929 13.197.246
Pasiva
Kapital -390.509 -254.096
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.493.438 13.451.342
Kratkoročna razgraničenja 3.209.338 3.209.338
Bilansna pasiva 13.102.929 13.197.246
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 56.846
EBITDA -61.208 -75.467
Amortizacija 0 0
EBIT -61.208 -75.467
Rashodi kamata 60 2
Dobitak prije poreza -61.268 -75.469
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -61.268 -75.469
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 56.846,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.471 47.655
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.748 42.652
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.277 5.003
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.471 47.655
Ukupni odlivi gotovine 21.748 42.652
Neto priliv (odliv) gotovine -3.277 5.003
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.377 3.374
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.100 8.377

Skraćeni finansijski pokazatelji [FMSN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0198
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,47%
Prinos na kapital (ROE) 19,01%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod