Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 9.620.987 9.132.024
Tekuća sredstva 2.948.371 3.970.905
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.158 5.100
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 12.569.358 13.102.929
Pasiva
Kapital -489.618 -390.509
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.058.976 13.493.438
Kratkoročna razgraničenja 3.302.329 3.209.338
Bilansna pasiva 12.569.358 13.102.929
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -99.013 -61.208
Amortizacija 0 0
EBIT -99.013 -61.208
Rashodi kamata 95 60
Dobitak prije poreza -99.108 -61.268
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -99.108 -61.268
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 521.268 18.471
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 524.210 21.748
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.942 -3.277
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 521.268 18.471
Ukupni odlivi gotovine 524.210 21.748
Neto priliv (odliv) gotovine -2.942 -3.277
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.100 8.377
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.158 5.100

Skraćeni finansijski pokazatelji [FMSN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0050
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0249
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,77%
Prinos na kapital (ROE) 22,52%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod