Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FOMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 911.941 1.153.584
Tekuća sredstva 797 400
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 498 188
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 912.738 1.153.984
Pasiva
Kapital 518.301 782.643
Osnovni kapital 3.011.941 3.011.941
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 6.651 18.448
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 387.786 352.893
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 912.738 1.153.984
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -224.266 21.831
Amortizacija 1.709 64.261
EBIT -225.975 -42.430
Rashodi kamata 38.367 30.275
Dobitak prije poreza -264.342 -72.705
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -264.342 -72.705
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 30.318 49.700
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.211 35.506
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 12.107 14.194
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.797 14.156
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -11.797 -14.156
Ukupni prilivi gotovine 30.318 49.700
Ukupni odlivi gotovine 30.008 49.662
Neto priliv (odliv) gotovine 310 38
Gotovina na početku obračunskog perioda 188 150
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 498 188

Skraćeni finansijski pokazatelji [FOMG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0878
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,2902
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1721
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1680
Tržišna kapitalizacija 605.400
Prinos na aktivu (ROA) -25,58%
Prinos na kapital (ROE) -40,64%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 30.000