Fabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FSBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 20.873.527 21.662.612
Tekuća sredstva 4.400.357 4.464.608
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 574.850 606.288
Aktivna vremenska razgraničenja 651.186 687.394
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 25.273.884 26.127.220
Pasiva
Kapital 1.167.640 2.028.458
Osnovni kapital 28.833.493 28.833.493
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.644.303 1.644.303
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 22.461.941 22.454.459
Pasivna vremenska razgraničenja 561.527 559.565
Poslovna pasiva 25.273.884 26.127.220
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -71.734 -158.575
Amortizacija 789.084 932.015
EBIT -860.818 -1.090.590
Rashodi kamata 0 140
Dobitak prije poreza -860.818 -1.090.730
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -860.818 -1.090.730
Prosječan broj zaposlenih 5,00 8,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 109.167 28.138
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 140.605 190.787
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.438 -162.649
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 43.746
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -43.746
Ukupni prilivi gotovine 109.167 28.138
Ukupni odlivi gotovine 140.605 234.533
Neto priliv (odliv) gotovine -31.438 -206.395
Gotovina na početku obračunskog perioda 606.288 812.683
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 574.850 606.288

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSBN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0299
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0100
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0405
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0074
Tržišna kapitalizacija 8.650
Prinos na aktivu (ROA) -3,35%
Prinos na kapital (ROE) -53,87%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 52.220