Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 247.934 3.437.231
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 104.026 87.980
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 247.934 3.437.231
Pasiva
Kapital -1.285.853 3.353.706
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.428.511
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.533.787 83.525
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 247.934 3.437.231
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -85.789 -74.806
Amortizacija 0 0
EBIT -85.789 -74.806
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -85.789 -74.806
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -85.789 -74.806
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 121.736 117.228
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 105.690 29.248
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 16.046 87.980
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 121.736 117.228
Ukupni odlivi gotovine 105.690 29.248
Neto priliv (odliv) gotovine 16.046 87.980
Gotovina na početku obračunskog perioda 87.980
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 104.026 87.980

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSTH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0170
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0588
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,2551
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0039
Tržišna kapitalizacija 5.041
Prinos na aktivu (ROA) -4,66%
Prinos na kapital (ROE) -8,30%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod