Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 634.184 639.073
Tekuća sredstva 183.704 184.160
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.330 355
Kratkoročna razgraničenja 634 634
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 817.888 823.233
Pasiva
Kapital 427.899 449.017
Osnovni kapital 1.212.555 1.212.555
Rezerve
Revalorizacione rezerve 216.542 216.542
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 70.469 70.469
Kratkoročne obaveze 319.520 303.747
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 817.888 823.233
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -16.229 -9.857
Amortizacija 4.889 4.889
EBIT -21.118 -14.746
Rashodi kamata 0 1.053
Dobitak prije poreza -21.118 -15.799
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -21.118 -15.799
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.007 13.889
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.032 13.829
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 975 60
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.007 13.889
Ukupni odlivi gotovine 7.032 13.829
Neto priliv (odliv) gotovine 975 60
Gotovina na početku obračunskog perioda 355 295
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.330 355

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0174
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -29,8574
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3529
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,4735
Tržišna kapitalizacija 630.529
Prinos na aktivu (ROA) -2,57%
Prinos na kapital (ROE) -4,82%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.615