Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 878.665 887.489
Tekuća sredstva 116.771 116.764
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.011.980 1.017.855
Pasiva
Kapital 726.875 735.402
Osnovni kapital 1.646.806 1.646.806
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 285.105 282.453
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.011.980 1.017.855
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.645 -6.459
Amortizacija 8.824 9.097
EBIT -11.469 -15.556
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -11.469 -15.556
Porezi iz dobitka -2.942 -3.032
Neto dobitak -8.527 -12.524
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -16,4159
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4414
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1926
Tržišna kapitalizacija 139.979
Prinos na aktivu (ROA) -0,84%
Prinos na kapital (ROE) -1,17%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod