Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 1.841.865
Tekuća sredstva 1.600 42.764
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.182.727 284.742
Bilansna aktiva 1.184.327 2.169.371
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 7.340.521 7.340.521
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.184.327 2.169.371
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.184.327 2.169.371
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 6.682
EBITDA -823.062 -131.768
Amortizacija 0 3.456
EBIT -823.062 -135.224
Rashodi kamata 1.723 7.356
Dobitak prije poreza -824.785 -142.580
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -824.785 -142.580
Prosječan broj zaposlenih 2,50 13,67
Prihod po zaposlenom 0,00 488,81
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.039.329 170.855
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.939 226.911
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.025.390 -56.056
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 342.337
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.025.398 288.450
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.025.398 53.887
Ukupni prilivi gotovine 1.039.329 513.192
Ukupni odlivi gotovine 1.039.337 515.361
Neto priliv (odliv) gotovine -8 -2.169
Gotovina na početku obračunskog perioda 8 2.177
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8

Skraćeni finansijski pokazatelji [HMPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1124
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0680
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 880.863
Prinos na aktivu (ROA) -49,19%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 75.716