Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IATR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 25.810.463 22.095.225
Tekuća sredstva 12.209.649 13.018.581
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.862 10.994
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 38.020.112 35.113.806
Pasiva
Kapital 5.869.614 2.443.997
Osnovni kapital 38.162.295 38.162.295
Rezerve
Revalorizacione rezerve 17.066.872 12.053.314
Neraspoređeni dobitak 16.766
Rezervisanja 376.529 376.529
Dugoročne obaveze 17.113.513 17.113.513
Kratkoročne obaveze 14.660.456 15.179.767
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 38.020.112 35.113.806
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 12.050.495 12.255.816
EBITDA -993.136 600.514
Amortizacija 572.039 582.368
EBIT -1.565.175 18.146
Rashodi kamata 22.766 1.380
Dobitak prije poreza -1.587.941 16.766
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.587.941 16.766
Prosječan broj zaposlenih 410,00 455,00
Prihod po zaposlenom 29.391,45 26.935,86
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.943.818 8.974.521
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.087.962 8.623.830
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -144.144 350.691
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 187.317 5.125
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 47.305 572.847
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 140.012 -567.722
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 160.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 160.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.291.135 8.979.646
Ukupni odlivi gotovine 8.295.267 9.196.677
Neto priliv (odliv) gotovine -4.132 -217.031
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.994 228.025
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.862 10.994

Skraćeni finansijski pokazatelji [IATR-R-A]

P/S 0,1140
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0416
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,8652
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1538
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2341
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Prinos na aktivu (ROA) -4,34%
Prinos na kapital (ROE) -38,20%
Neto marža -13,18%
EBITDA marža -8,24%
Ukupan prihod 12.322.560