Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 453.212 453.212
Tekuća sredstva 234 234
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 234 234
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 453.446 453.446
Pasiva
Kapital 376.295 381.063
Osnovni kapital 622.168 622.168
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 77.151 72.383
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 453.446 453.446
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -4.767 -3.666
Amortizacija 0 0
EBIT -4.767 -3.666
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -4.767 -3.666
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.767 -3.666
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 234 234
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 234 234

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0054
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -69,8932
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4292
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8854
Tržišna kapitalizacija 333.181
Prinos na aktivu (ROA) -1,05%
Prinos na kapital (ROE) -1,26%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0